MMG SERVICES AND SUPPLY

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีธนาคารและกรอกข้อมูลตามช่องที่แสดงด้านล่างพร้อมแนบสำเนาเอกสารการโอนเงิน(slip)

หรือ

แฟกซ์สำเนาเอกสารการโอนเงิน(slip)พร้อมรายละเอียดเช่นเดียวกับที่แนะนำไว้ใน Web site มาที่เบอร์ 0-2720-3762

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tbank ธนาคารธนชาติ
นายถวัลย์ ตันติวัสดาการ
091-7-60341-2
พร้อมเพย์(PromptPay)
tfb ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท เอ็มเอ็มจี เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
708-2-26025-5
ออมทรัพย์
tmb ธนาคารทหารไทย
นายถวัลย์ ตันติวัสดาการ
185-2-07294-9
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท เอ็มเอ็มจี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด
123-2-40599-1
ออมทรัพย์
uob ธนาคารยูโอบี (ไทย)
นายถวัลย์ ตันติวัสดาการ
071-2-09116-4
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
นายถวัลย์ ตันติวัสดาการ
708-2-23907-8
ออมทรัพย์